files/hgz88r53vzftphq7.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Škodová udalosť verzus dopravná nehoda

 

 

Blížia sa Vianoce a s tým súvisí aj zhustenie cestnej premávky.  Najmä v okolí nákupných centier rastie počet nie len motorových vozidiel, ale aj chodcov. V tejto súvislosti by sme preto chceli účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré povinnosti, na ktoré by nemali zabúdať, aby v takto zhustenej premávke  nedochádzalo ku škodovým udalostiam alebo dopravným nehodám.

 

Pri zhustenej premávke v okolí nákupných centier vrátane parkovísk by vodiči motorových vozidiel mali pamätať najmä na tieto povinnosti :

 • správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozili bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,
 • venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
 • zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu (odporúčame vôbec neponechávať veci vo vozidle na viditeľnom mieste),
 • vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič je povinný ho použiť,
 • pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich, 
 • otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb ani iných účastníkov cestnej premávky.

 

Pokiaľ budú vodiči aj v tejto hektickej  dobe ohľaduplní a tolerantní,  nebude dochádzať ku škodám na vozidlách, ktoré dokážu  pokaziť samotné sviatky každému. Prevažnú väčšinu udalosti, ktoré sa stanú na parkoviskách pri nákupných centrách je možné charakterizovať ako škodovú udalosť. Je však potrebné si uvedomiť, že na to, aby sa jednalo o škodovú udalosť, je nevyhnutné splniť určité kritéria. Inač sa veľmi ľahko môže zo škodovej udalosti stať dopravná nehoda. 

 

Zákon o cestnej premávke definuje len pojem dopravná nehoda. Ostatné udalosti v cestnej premávke, ktoré nie sú dopravnou nehodou a pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla,  sú škodovou udalosťou.

           

V zmysle zákona o cestnej premávke dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

a)       sa usmrtí alebo zraní osoba,

b)       sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie (napr. verejné telekomunikačné zariadenie, zariadenie verejnej hromadnej dopravy osôb, energetické alebo vodárenské zariadenie,

c)       uniknú nebezpečné veci alebo

d)       na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, t. j. 3.990 €.

Je potrebné zdôrazniť, že za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak :

a)       nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6 – t.j. povinnosť bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

b)       je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo  sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo

c)       sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

 

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda sú škodovými udalosťami.

 

Povinnosti účastníka škodovej udalosti, ako už bolo vyššie spomenuté, sú :

 • povinnosť bezodkladne zastaviť vozidlo
 • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti
 • poskytnúť údaje o poistení vozidla
 • vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia
 • ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje

 

Upozorňujeme vodičov, že pri škodových udalostiach, ku ktorým dôjde na parkoviskách, kde majiteľ zaparkovaného vozidla sa pri svojom vozidle nenachádza, nepostačuje ponechanie odkazu za stieračom so svojimi údajmi. V takom prípade je vždy lepšie zavolať na miesto škodovej udalosti políciu, ktorá majiteľa poškodeného vozidla zistí. Pokiaľ budú splnené vyššie citované povinnosti, aj keď bude na mieste prítomná polícia, tak sa táto udalosť bude posudzovať ako škodová udalosť. Vinník takejto škodovej udalosti môže byť riešený v blokovom konaní za porušenie ustanovení zákona o cestnej premávke do výšky 60 €. 

 

Pokiaľ však účastník škodovej udalosti nesplní vyššie citované povinnosti a na mieste škodovej udalosti nezotrvá, stáva sa z takejto škodovej udalosti dopravná nehoda. V zmysle zákona o priestupkoch za zavinenie dopravnej nehody je možné uložiť sankciu – pokutu od 150 € do 800 € a zákaz činnosti do 3 rokov. Okrem toho sa však vodič dopúšťa aj ďalšieho priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch, kde je však sankcia podstatne prísnejšia, a to pokuta od 300 do 1.300€ a zákaz činnosti od 1 roka do 5 rokov.

 

V prípade dopravnej nehody zákon o cestnej premávke stanovuje pre vodičov zúčastnených vozidiel, ale aj pre ďalších účastníkov cestnej premávky povinnosti :

 

Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode:

a)       bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)       zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

 

Povinnosti účastníka dopravnej nehody :

Účastníkom dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode (teda nie len vodič zúčastneného motorového vozidla). Takáto osoba je povinná :

a)       ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

b)       poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

c)       urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

d)       zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

e)       zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel - ak je to však nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

f)        urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,

g)       umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

h)       preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

i)         bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

 

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánom Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

 

.

 

 

 Uverejnené: 15.12.2011 12:43:59 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/rikbtvg8fzvro8pk.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.