files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Mestské zastupiteľstvo rokovalo

V utorok, 27.apríla, sa konalo v zasadačke MsKS,  XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Michalovce. Na pláne mali mestskí poslanci prerokovať viacero bodov. Zaoberali sa výročnými správami, rozpočtom na rok 2010, majetkovo-právnymi záležitosťami mesta, informáciami o využívaní nenávratných finančných zdrojov z EÚ, ale aj vyhodnoteniu roka 2009 z pohľadu zostatku na účte mesta. Najzaujímavejšie body tohto zasadnutia, ktoré sa v plnej miere dotýkajú aj nás, občanov, Vám prinesieme v dvoch častiach.

Záverečný účet mesta za rok 2009

Jedným z bodov programu, ktorý mali poslanci schváliť, bol aj záverečný účet mesta Michalovce za rok 2009. Išlo o bod rokovania, v ktorom sa v podstate bilancuje predchádzajúci rok. V roku 2009 mesto dosiahlo celkové príjmy vo výške vyše 30 mil. €, celkové výdavky vo výške vyše 27 mil. €. Hospodárenie mesta skončilo prebytkom bežného rozpočtu vo výške 2,6 mil. €. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 5,1 mil. € bol krytý prebytkom finančných operácií a bol vysporiadaný z vlastných zdrojov, úverových zdrojov štátneho fondu rozvoja bývania a komerčného úveru, ktorého výška bola odsúhlasená mestským zastupiteľstvom. Mestskí poslanci schválili návrh, aby sa prebytok bežného rozpočtu, ktorý mesto dosiahlo, prerozdelil do peňažných fondov. Tento prebytok bol teda prerozdelený do fondu ochrany psov, fondu pešej zóny, fondu rezervného bývania a rezervného fondu.

Problém separácie a TaZS Michalovce

Výročnú správu na tomto zasadnutí predniesli aj TaZS mesta Michalovce. Správa sa zo strany poslancov sa nestretla s väčšími výhradami, no predsa len určité pripomienky zazneli. Ako prvý vystúpil poslanec Stričík, ktorý poznamenal, že aj keď sa separácia odpadov v našom meste zvýšila, stále je to veľmi malé percento v porovnaní s celoslovenským priemerom. K tejto téme sa vyjadril aj samotný primátor mesta Michalovce, Viliam Záhorčák: „ V súčasnosti pracuje mesto na tom, aby čoskoro začala výstavba novej separačnej linky. Uchádzame sa o výstavbu kompostárne, takže z tohto pohľadu sa veci riešia.“ Primátor sa vyjadril aj k ďalšej pripomienke, a to k lepšiemu technickému vybaveniu TaZS, aby sa skvalitnila ich práca: „Čo sa týka techniky verím, že ďalšie obdobie bude natoľko priaznivé, že mesto bude môcť investovať do techniky TaZS.“ Poslanec Braník podotkol: „Ako bolo povedané, neblížime sa možno k celoslovenskému priemeru, ale ak si porovnáme rok 2007 a rok 2009, tak je tam nárast separovaného odpadu takmer o 50%. Cesta, ktorú si mesto zvolilo teda nie je zlá, a keď sa nám podarí vybudovať v meste separačnú linku, tak toto číslo bude rásť aj naďalej. Ja z vlastnej skúsenosti vidím, že občania majú záujem separovať.“ Ďalšou pripomienkou poslanca Kleina bola aj aktuálna problematika veľkoobjemných kontajnerov, ktoré sú často zlé naplnené zo strany občanov, a tak sa stáva, že nie sú naplno využité. Občania v tomto roku vyhadzujú nadmerné množstvo odpadu, ktoré ale často do týchto kontajnerov zle uskladnia. Poprosil občanov o zhovievavosť, nakoľko TaZS sa snažia promtne každý jeden kontajner vyprázdňovať.  Často sa tak deje aj v ranných hodinách, kedy sa pracovníci TaZS nestretnú s pozitívnymi reakciami občanov. Treba si ale uvedomiť, že títo pracovníci pracujú na tom, aby už počas dňa sme mohli „fungovať“ v príjemnom prostredí.

Využívanie zdrojov EÚ naplno

Ako sme sa zo správy dozvedeli, tak od roku 2007 bolo vypracovaných 52 projektov,  z ktorých 29 bolo schválených a 5 je stále v procese schvaľovania. Úspešnosť týchto projektov sa pohybuje okolo 55%. Táto štatistika nie je celkom presná, nakoľko v priebehu vypracovávania tejto správy bol jeden projekt schválený, a to projekt v rámci prevencie kriminality v meste. Plná výška schválených nenávratných finančných prostriedkov je v objeme cca 13 mil. € a výška spolufinancovania mesta je 942 767 €. Súčasne má mesto vypracované aj ďalšie projekty, ktoré poslanci na tomto mestskom zastupiteľstve aj schválili. Ide o :
1. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného  programu opatrenia č. 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu na realizáciu projektu Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína
2. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 4 Regenerácia sídiel na realizáciu regenerácie satelitných uličiek centrálnej mestskej zóny v meste Michalovce. Ak sa to podarí, tak občania mesta sa môžu tešiť na rekonštrukciu ďalších priľahlých uličiek k pešej zóne, ako napríklad „pasáže“, ale aj iné skvalitnenie, čo sa týka turizmu.
Tieto tri body boli prerokovávane na tohto týždňovom mestskom zastupiteľstve a v nasledujúcom čísle Novín Zemplína sa dočítate o ďalších bodoch, ktoré naši mestskí poslanci prerokovávali a nakoniec schválili. Dozviete sa napríklad, ako zareagovali poslanci opozície na plánovaný rozpočet na rok 2010 a ďalšie úverové zaťaženie mesta, ale aj to, či mesto naozaj robí „výpredaj majetku“.
          
            Veronika Kmecová

 



Uverejnené: 05.05.2010 12:20:24 files/ziutbj34p2awsnxw.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.