files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Michalovce tretie v získavaní projektov z eurofondov

Mesto Michalovce získalo v uplynulom programovom období v rokoch 2007 – 2015 zo štrukturálnych fondov 17 690 470 eur. V počte získaných projektov sme sa umiestnili na 3. mieste v rámci samospráv Slovenskej republiky za mestami Košice a Prešov.    

Mesto Michalovce v programovom období 2007 – 2013 s ukončením projektov do roku 2015 zazmluvnilo s jednotlivými ministerstvami ako riadiacimi či sprostredkovateľskými orgánmi  pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ spolu 19 projektov v celkovej výške  17,7 miliónov eur, z ktorých skutočne vyčerpalo 16,4 milióna eur, čo je 93% čerpanie. Mesto nevyužívalo len eurofondy, ale aj iné externé zdroje ako bilaterálne programy, nórske a švajčiarske fondy, dotačné politiky ministerstiev či rôzne grantové schémy. Zapájali sme sa takmer do všetkých výziev, kde bola samospráva oprávneným žiadateľom a kde malo Mesto záujem a možnosť získať externé zdroje. V rámci ponúkaných výziev bolo podaných celkom 146 projektov, z nich 77 bolo úspešných, čím sa úspešnosť Mesta v získavaní finančných prostriedkov pohybovala na úrovni 53 %. Celkom sme na realizáciu deklarovaných zámerov získali 19,5 milióna Eur.

Zásluhou projektov z fondov EÚ  boli komplexne zrekonštruované a modernizované základné školy - VI. ZŠ na Ul. okružnej, I. ZŠ na Ul. T. J. Moussona, II. ZŠ na Ul.  J. Švermu a III. ZŠ na Ul. moskovskej a mlynskej.  Ich realizáciou došlo k značnej úspore energií škôl, k povýšeniu úrovne priestorov škôl na európsky štandard.

Spokojnosť obyvateľov a návštevníkov mesta priniesol projekt Regenerácia centrálnej mestskej zóny. Námestie slobody a časť Štefánikovej ulice prešli úplnou revitalizáciou verejných priestranstiev a taktiež projekt Regenerácia satelitov centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce, ktorým sa komplexne  zrekonštruovali ulice Pasáž, S. Chalúpku a Duklianska. Zvýšila sa atraktivita mesta, estetičnosť a bezpečnosť uvedených priestorov.

K zlepšeniu životného prostredia podstatnou mierou prispeli tri projekty. Projekt Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír vyriešil uzavretie starej environmentálnej záťaže mesta. V projekte s názvom Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov sa zakúpila nová triediaca linka, zberové vozidlo, vysokozdvižný vozík, nádoby na komunálny odpad a kompostéry, rekonštruovala sa triediaca hala. Tretím dôležitým projektom financovaným z operačného programu Životné prostredie  bolo vytvorenie Centra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Michalovce, ktorým sa vybudovala kompostáreň a zázemie  pre spracovanie kompostu, zakúpili sa potrebné technológie, váhy, zberové vozidlo, traktory, bager, hákový nosič  kontajnerov, kosačky, kontajnery a ďalšia technika pre zber a spracovanie bioodpadu.   

Seniorov sa dotýkajú dva zaujímavé projekty - Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach, ktorým sa zvýšila kapacita zariadenia, došlo k markantnému zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb a debarierizácii zariadenia. Projektom sa pobytové zariadenie dostalo medzi špičku zariadení svojho druhu na Slovensku. Druhý úspešný projekt Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami riešil využívanie voľného času seniorov pre sebazdokonaľovanie a vzdelávanie v 7 druhoch vzdelávacích programov.

Verejné osvetlenie v meste bolo taktiež čiastočne rekonštruované z externých zdrojov. Využili sme Nórsky finančný mechanizmus a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na získanie financií na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Sídlisku východ a stráňany prostredníctvom projektov Svietime úsporne a spoľahlivo a Modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach.

V meste pred rokom 2007 absentovala práca s marginalizovanou časťou obyvateľstva. Najmä zásluhou troch projektov v oblasti sociálnej práce s marginalizovanou skupinou obyvateľstva sme naštartovali terénnu sociálnu prácu na Ulici mlynskej, vytvorili sme funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života rómskej komunity. Mesto súčasne malo schválenú  Lokálnu stratégiu komplexného prístupu v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zvýšenia zamestnanosti rómskeho etnika, čím prispelo k úspešnosti celkom 5 z 10 projektov nielen Mesta ale aj mestských firiem Ingema s.r.o., Eurospan s.r.o. a Slovkarton s.r.o. .

V rámci podpory cestovného ruchu sme využili jedinú výzvu Regionálneho operačného programu na realizáciu neinvestičného projektu Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína. Projekt podporil vznik samostatného portálu cestovného ruchu pre oblasť dolného Zemplína, vznikli elektronické aj printové materiály na prezentáciu mesta a okolia, projekt podnietil vznik loga mesta, ktorého používanie sa stalo už samozrejmosťou.

V rámci externých zdrojov z iných grantov a dotačných politík boli vybudované nové multifunkčné ihriská, dopravné a detské ihriská, boli vybudované prvky spomalenia premávky či osvetlenia prechodov pre chodcov, vytvorené cyklotrasy, boli revitalizované verejné priestranstvá, parky. Vďaka dotácii bolo mestské kino vybavené 2D a 3D digitálnou technológiou obrazu, realizované ďalšie projekty v oblasti kultúrnych aktivít a vzdelávania pre žiakov, občanov, zamestnancov mesta. Mesto nezanedbávalo ani preventívne programy v oblasti protidrogových aktivít a prevencie kriminality. Z externých zdrojov bolo v meste nainštalovaných 16 digitálnych kamier a bolo modernizované monitorovacie oddelenie mestskej polície s cieľom zvyšovania bezpečnosti a predchádzania rôznym formám vandalizmu. Zrealizovali sme osem projektov v oblasti situačnej prevencie kriminality a tri projekty v oblasti viktimačnej prevencie.

Všetky projekty, či už „veľké“ alebo „malé“ svojou finančnou čiastkou, vyžadovali dôslednú prípravu, zodpovednú implementáciu, ukončenie a monitorovanie, aby boli finančné prostriedky vynaložené efektívne a splnili svoj účel a cieľ.

Veríme, že aj v novom programovom období 2014  – 2020 sa bude Mestu dariť v získavaní externých finančných prostriedkov, ktoré znásobia možnosti pre rozvoj mesta a prispejú k zlepšovaniu života a prostredia pre obyvateľov mesta. 

Tlačová správaUverejnené: 14.04.2016 14:35:11 files/pxtohu7hqxuwm5p4.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/vkppqjvkfnwv56pv.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.